En stackars jämställdhetsbyråkrats tunga tankar om sitt jobb att förändra samhället, mänskligheten och livet genom att integrera jämställdhetsperspektivet alltid och överallt i alla ordinarie strukturer.

Wednesday, October 26, 2005

Fördelar med jämställdheten

I det nya ramprogrammet för jämställdhet, antaget av arbetsmarknadens parter i den sociala dialogen inom EU, framgår klart och tydligt att det finns fördelar med jämställdheten.

Eget stycke; oklart vilken vidare policy som åsyftas:
"En fördel med att föra in jämställdhetsinitiativ i en vidare policy för hantering av olikheter är att de allt mer skilda behov som enskilda kvinnor och män har kan beaktas på ett sätt som också passar arbetsgivarens produktionskrav. En sådan metod bidrar också till ökat stöd och engagemang från både manliga och kvinnliga arbetstagare."

Läs gärna stycket en gång till. Tydligare kan det knappast bli; vad en jämställdhetsfråga egentligen är en fråga om.

Tuesday, October 25, 2005

I begynnelsen var jämställdheten

Från början fanns jämställdheten. Eva Moberg skrev att män må va som blåbär och kvinnor som lingon. De ska inte bli lika, jämlika men väl ställda jämt, jämställda. Sedan diskuterades, utreddes och lagstiftades det. Kommittéer och ombud tillsattes, planer och policies skrevs, särskild politik och handläggning inrättades, det teoretiserades och forskades, utvecklare, experter och samordnare anställdes. Jämställdheten växte. En särskild strategi, jämställdhetsintegrering lanserades. Jämställdhetsperspektivet skulle integreras i alla ordinarie strukturer, på alla nivåer, alltid och överallt. Sverige blev världens mest jämställda land! Men det kändes ändå inte riktigt bra. Strategin jämställdhetsintegrering var nog bra ... men det fanns brister i tillämpningen. Det krävdes nya tag. Det räcker inte med att strategin är formulerad och bra; den måste börja tillämpas också! Begåvade tjänstemän på regeringskansliets jämställdhetsenhet utarbetade en "plan för integrering av strategin jämställdhetsintegrering". Men det riktiga jämställdhetsarbetet börjar först när planen är färdig, testad och klar att börja tillämpas. Först då kan vi börja integrera planen (strategin) för att integrera strategin för att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamhet. Det ska nog gå bra, men det kan hända att det krävs en väl genomtänkt strategi även för detta arbete. Tänk, att det från början bara fanns blåbär, lingon och jämställdhet.